The Moksha Gita
by Swami Sivananda
Commentary by Swami Krishnananda