Dharma, Artha, Kama, Moksha: Brahmacharya, Garhasthya, Vanaprastha, Sanyasa
by Swami Krishnananda