Yoga, Meditation and Japa Sadhana
by Swami Krishnananda