Interior Pilgrimage
by Swami Krishnananda


55: Ishvara

Ishvara